Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné aktivity a kalendář akcí

Svátostné požehnáníFarnost Klášterec nad Orlicí je malou farností, kde se téměř všichni farníci navzájem znají. Proto i většina aktivit probíhá spíše spontánně podle momentální potřeby. Charakteristické je také, že probíhají napříč generacemi od dětí až po jejich prarodiče. Centrem zájmu života farnosti je mše svatá, kostel a různá setkání za účelem společné modlitby (celonoční adorace, modlitební řetěz, společná modlitba svatého růžence a tzv. živý růženec, májové pobožnosti, křížové cesty, modlitební tažení). Další činnosti přispívají ke kráse bohoslužeb (chrámová hudba, ministranti, zvoníci, péče o kostel, úklid, výzdoba a opravy) a nakonec činnosti, jejichž úkolem je stmelování našeho farního společenství (setkávání farníků na faře).

Níže uvedený kalendář akcí je společný pro všechny tři farnosti v našem farním obvodu, jelikož mnoho událostí je společných.