Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Modlitební řetěz

Anna Bohuslava TomanováModlitební setkání vzniklo na začátku roku 2011 na přání P. Filipa M. Ant. Stajnera, který nás poprosil, abychom se modlili za jeho uzdravení na přímluvu Josefa kardinála Berana, u nějž běží beatifikační proces. Na tato setkání nám otec Filip příležitostně posílal svá kázání, po jejichž četbě následovala vlastní modlitba.

Po roce jsme na přání otce Filipa svá setkávání rozšířili tak, že do svých modliteb zahrnujeme také potřeby celé církve, diecéze a farnosti a pamatujeme též na Svatého Otce Františka, emeritního papeže Benedikta, diecézního biskupa Jana a našeho pana faráře. Zvláštní prosbu také věnujeme všem farním "tetám" (v dnešní církvi velmi ohroženému druhu žen, mnohde vytlačovanému pastoračními asistentkami), se zvláštním zřetelem na všechny, kdo pečují o otce Filipa, a také pamatujeme na naši zemřelou farní tetu Marii. Modlíme se také za všechny živé a zemřelé členy Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové.

Jelikož Boží služebník Josef kardinál Beran už potřebný zázrak pro blahořečení "má", svěřujeme modlitby za uzdravení otce Filipa od září 2012 přímluvě "naší" Aničky Tomanové, o jejíž blahořečení usilujeme.

Toto modlitební setkání se cca v roce 2014 postupně transformovalo na modlitební řetěz rodin. Rodiny mají rozděleny dny v týdnu, kdy na tyto úmysly pamatují ve svých modlitbách. Do nich jsme nově zahrnuli také rodiny naší farnosti a jejich děti, aby v Klášterci zůstala katolická víra a zbožnost i v dalších generacích a prosíme také za požehnání a zdraví pro našeho pana faráře.

Od února 2019 se do tohoto modlitebního řetězu zapojily další rodiny. Prosíme za pokoj a požehnání pro naši poutní farnost, pro našeho kněze a naše rodiny. Jádro modliteb tvoří korunka k Božímu milosrdenství – každý, kdo se přihlásí, nebo celá rodina, vždy jeden konkrétní den v týdnu. Velkou oporou nám je růženec Aničky Tomanové, který vždy na týden putuje po jednotlivých rodinách. Modlitbu doplňujeme prosbou za našeho pana faráře, za naši farnost a modlitbou Svatý Michaeli archanděli. Po smrti otce Filipa mnozí z nás v soukromé prosbě prosí také jeho o přímluvu v těchto záležitostech.

Jako duchovní dar na rozloučenou s naším panem farářem otcem Mirosławem MSF přidáváme od srpna 2020 také modlitbu Pod ochranu Tvou, kterou se modlíme přímo za něj, s prosbou o Boží pomoc na jeho novém působišti.

Modlitba za farnost v Klášterci nad Orlicí

Všemohoucí věčný Bože, Ty k nám v každé době posíláš Ty, kteří nás svým příkladem vedou za Tebou; Ty jsi v uplynulém století daroval naší klášterecké farnosti pana faráře Františka Halíka, který nám byl příkladem pravé zbožnosti, projevující se živou vírou, silnou nadějí a nevýslovnou láskou k Svatostánku a posvátné liturgii, a také Andulku Tomanovou, Chudobku Ježíškovu, která nazývala Tvého Syna v Eucharistii Bílým Králem a obětovala svá mnohá utrpení za náš národ, naše kněze a mládež. Děkujeme Ti za tento jejich příklad, děkujeme Ti také za všechny zdejší známé i neznámé patrony a ochránce a na jejich společnou přímluvu Tě prosíme: Buď stále v naší farnosti přítomen a ochraňuj ji před nástrahami satana; dej, ať má vždy obětavého a svatého kněze, který jí bude dobrým pastýřem a povede ji za Tebou. Nám všem pak dej pravou jednotu, věrnost Trojjedinému Bohu, skutečnou lásku a úctu k eucharistickému Kristu a k jeho svaté Matce a Matce naší, Panně Marii, jakož i poslušnost a oddanost Svatému Otci. Zachovej nám v Klášterci dědictví otců – svatou víru a zbožnost. Věřícím dej vytrvalost, probuď vlažné a obrať nevěřící, abychom všichni jednou dosáhli života věčného ve Tvém království. O to Tě prosíme skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Za pana faráře

Ježíši, jenž jako dobrý Pastýř dlíš mezi námi v Nejsvětější Svátosti, sešli ze svatostánku přebohaté paprsky své milosti na našeho duchovního Otce. Dej mu všechny ony milosti, jež jsou potřebné k jeho i k našemu posvěcení. Posiluj o, aby věrně bděl nad stádem svým, nad nímž ho Duch svatý ustanovil. Žehnej mu, když v modlitbě pozvedá k Tobě srdce své, žehnej mu, když zvěstuje nám Tvé svaté slovo, žehnej mu, když v kněžském úřadě svém pracuje pro spásu nesmrtelných duší. Učiň ho podle Srdce svého pastýřem, který žije jen pro svůj svatý úřad, abychom až přijdeš soudit pastýře i stáda, byli korunou a radostí jeho. On pak, aby dosáhl nevadnoucí koruny života věčného. Amen.