Noční adorace v Klášterci
 
Každý první pátek v měsíci 
prosíme v modlitbě za
mír pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.
 
Více zde

Nejbližší události

Mapa farnosti

Stav nouze

Aktuální podrobné informace jsou k dispozici v nedělních ohláškách.

Aktuální informace ke svatému týdnu a Velikonocům jsou zde.


Veškeré veřejné bohoslužby a akce, včetně náboženství se do odvolání ruší. Mše svaté na zadané úmysly slouží pan farář soukromě na faře, v pátek a v neděli v kláštereckém kostele. Pamatujme na to a duchovně se spojme s těmito úmysly.

V neděli probíhá duchovní servis v kostele v Klášterci od 10 do 12 hodin. Je vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a je příležitost ke svaté zpovědi. 

Jelikož mohou být společně na jednom místě pouze dva lidé nebo rodiny (domácnosti), přistupují jednotlivé rodiny ke Svátosti samostatně. Aby byl využit celý čas duchovního servisu, je vytvořen rozpis po deseti minutách pomocí on-line tabulky sdílené mezi farníky (v případě zájmu o zápis kontaktujte Petra Vlasatého). 

V zapsané době bude jednotlivým rodinám (případně jednotlivcům) k dispozici kněz pro svátost smíření a svaté přijímání. Nikdo jiný nebude v té době v kostele přítomen a každý po přijetí svátostí zase uvolní místo dalším.

Ačkoliv se snažíme o co nejpřesnější organizaci, je třeba si uvědomit specifika duchovní služby. Nejsme komerčním podnikem a tak podle momentálních okolností může docházet k časovému posuvu. Prosíme proto o trpělivost a vzájemné pochopení.

Všichni musí být vybaveni rouškou zakrývající ústa a nos!

V jinou dobu jsou svátosti udělovány po domluvě s panem farářem, zaopatřování kdykoliv.

Nabízíme k rozjímání nedělní liturgické texty a kázání našeho pana faráře.

*  15. 3. 2020 – 3. neděle postní (Oculi – kýchavá)liturgické textynedělní kázání

20. 3. 2020 – 4. neděle postní (Laetare – družebná)liturgické textynedělní kázání

* 29. 3. 2020 – 5. neděle postní (Iudica – smrtná): liturgické texty, nedělní kázání
                         – pastýřský list otce biskupa Mons. Jana Vokála

* 5. 4. 2020 – Květná neděle (Palmarum): liturgické texty, nedělní kázání


Vítejte na stránkách naší farnosti!

Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Kromě Klášterce s jeho místními částmi zahrnuje území obce Pastviny a území bývalé farnosti České Petrovice. Spolu s farností Kunvald, odkud je Klášterec spravován excurrendo, tvoří jeden pastorační celek.

Chceme být farním společenstvím otevřeným pro všechny hledající duchovní útěchu v našem Pánu Ježíši Kristu. Mši svatou nechceme redukovat na pouhé "spolčo", hostinu, či večeři Páně, ale je pro nás nekrvavým zpřítomněním Kristovy výkupné oběti.

Farní kostel Nejsvětější Trojice je jedním z nejstarších kostelů v diecézi i v celých Čechách, jehož současná podoba pochází z roku 1452. Výrazně starší základy kostela jsou skropeny krví místních řeholníků – Cyriaků, kteří zde byli umučeni husitskými vojsky v roce 1421. V minulosti byl Klášterec cílem mnoha poutníků k Panně Marii Klášterecké. I současný královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál nazval při své zdejší návštěvě dne 21. 6. 2014 Klášterec "významným poutním místem". Na tuto poutní tradici chceme i dnes navazovat. Stavíme na tradiční zbožnosti, liturgii, eucharistické a mariánské úctě, které jsou středem života farnosti a na něž navazují ostatní aktivity našeho farního společenství.

S farností je též spojena stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová (1907–1957), česká omilostněná duše a smírná oběť, šiřitelka eucharistické úcty, která svá mnohá utrpení obětovala za kněze, naši vlast a mládež. Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, které ve farnosti působí a sdružuje její příznivce, střeží a šíří její odkaz a shromažďuje podklady potřebné pro beatifikační proces.

Území farnosti se rozprostírá v nádherném podhůří Orlických hor nedaleko Zemské brány, které bylo tvůrčí inspirací pro významné osobnosti našeho národa. Spisovatel Alois Jirásek ve své povídce Stromy popisuje své setkání se zdejším farářem P. Františkem Chaloupkou (farářem v letech 1867–1883), zakladatelem zdejší hudební tradice, která přetrvává dodnes. Na ni navázal též profesor Jaroslav Vodrážka (1930–2019), varhaník, který ve farnosti prožil závěr svého života a zanechal zde nesmazatelnou stopu.

Ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil tvář farnosti P. František Halík (1909–1999), který byl respektovanou osobností nejen v rámci farnosti, ale také mezi odloučenými bratry, i v celé obci. Byl také vyhledávaným duchovním rádcem mnohých představitelů společenského a kulturního života. Jeho hospodyní byla slečna Marie Staříková (1927–2013), všemi zvaná "teta Marie", která zde 58 let vykonávala veliký a požehnaný apoštolát i jako katechetka a přivedla tak k Bohu mnoho duší několika generací. Obětavě se též starala o kostel a provázela zde se svým zasvěceným výkladem všechny poutníky i turisty, věřící i nevěřící.

Srdečně Vás tedy zveme na pouť na toto starobylé poutní místo!