Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Anna Bohuslava Tomanová – modlitby

Jelikož u Anny Bohuslavy Tomanové dosud neproběhl beatifikační proces, jsou veškeré modlitby k ní výhradně v rovině soukromé úcty. Zde uvedené modlitby jsou proto pouze ukázkou této úcty mezi lidem a v žádném případě je nelze použít pro jakoukoliv veřejnou pobožnost v kostele, mimo případů osobní modlitby nebo soukromého modlitebního společenství mimo oficiální akce farnosti. Modlitba z blahořečení uvedená na konci má schválení diecézního biskupa.

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi nám ukázal na své služebnici Anně Bohuslavě, že lidského štěstí dosáhneme jedině plněním denních prací a trpělivým snášením bolestí. Dej nám, ať na její přímluvu neseme kříže našeho pozemského života trpělivě a tak dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Pane Ježíši Kriste, který jsi skrytý ve svatostánku pod tajemným závojem svaté, bílé Hostie, prosíme Tě, uděl své svaté Církvi na přímluvu své služebnice Anny Bohuslavy a pro její horlivou lásku k Tobě a k Tvé Matce Panně Marii mezi mládeží hojnost kněžských a řeholních povolání.

Oslav mezi námi její jméno a uděl nám milost, kterou od Tebe pokorně a s důvěrou žádáme, aby byla připočtena mezi svaté a uděl jí poctu oltáře. Skrze Tebe, Ježíši Kriste, Spasiteli světa, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Vroucně Tě, Andulko, malá Chudobko Ježíškova, prosíme o vyslyšení proseb, které Ti přinášíme! Andulko, pamatuj na naše prosby pro Nejsvětější Svátost Oltářní.

Oficiální modlitba za blahořečení Anny Bohuslavy Tomanové
se schválením diecézního biskupa Mons. Jana Vokála

Pane Ježíši Kriste, přítomný v Nejsvětější Svátosti oltářní, uděl nám na přímluvu své služebnice Anny Bohuslavy – pro její lásku k Tobě, k Panně Marii a ke svátosti kněžství – nová duchovní povolání.

Oslav její jméno tím, že nám na její přímluvu udělíš milost ..............., o kterou Tě s důvěrou nyní prosíme, a dej, aby tato pokorná služebnice byla jednou zařazena do společenství svatých. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.