Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Modlitební setkání

Obraz namalovaný na Slovensku k 50. výročí úmrtí Aničky TomanovéProbíhá v kostele v Klášterci každý pátek před mší svatou (když mše svatá není, tak v 17:00) od roku 2011. Vzniklo na přání P. Filipa M. Ant. Stajnera, který nás poprosil, abychom se modlili za jeho uzdravení na přímluvu Josefa kardinála Berana, u nějž běží beatifikační proces. Na tato setkání nám otec Filip příležitostně posílá svá kázání, po jejichž četbě následuje vlastní modlitba.

Po roce jsme na přání otce Filipa svá setkávání rozšířili tak, že do svých modliteb zahrnujeme také potřeby celé církve, diecéze a farnosti a pamatujeme též na Svatého Otce Františka, emeritního papeže Benedikta, diecézního biskupa Jana a našeho pana faráře, otce Mirosława. Zvláštní prosbu také věnujeme všem farním "tetám" (v dnešní církvi velmi ohroženému druhu žen, mnohde vytlačovanému pastoračními asistentkami), se zvláštním zřetelem na všechny, kdo pečují o otce Filipa, a také pamatujeme na naši zemřelou farní tetu Marii. Modlíme se také za všechny živé a zemřelé členy Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové.

Jelikož Boží služebník Josef kardinál Beran už potřebný zázrak pro blahořečení "má", svěřujeme modlitby za uzdravení otce Filipa od září 2012 přímluvě "naší" Aničky Tomanové, o jejíž blahořečení usilujeme.

Jádro modliteb tvoří Korunka k Božímu Milosrdenství a modlitba svatého růžence. Níže uvedenými modlitbami pak pamatujeme na otce Filipa a prosíme za naši farnost.

Rodiny, které se modlitebního setkání účastní, mají také rozděleny dny v týdnu, kdy na tyto úmysly pamatují ve svých modlitbách.

Modlitba za uzdravení P. Filipa M. Ant. Stajnera

Bože, věčný Otče, Ty nám v Písmu svatém ukazuješ, že Ti není nic nemožného. Tvůj Syn a náš Pán Ježíš Kristus při svém veřejném působení uzdravoval nemocné i křísil mrtvé a uzdravil také ženu, dceru Abrahámovu, kterou měl satan spoutanou nemocí dlouhých osmnáct let. Pohleď na nás, pokorně Tebe prosící, a pohleď i na svého služebníka otce Filipa Antonína Stajnera, který je již mnoho let těžce nemocen a upoután na lůžko. Uvolni, prosíme, tato jeho pouta a zbav ho jeho nemoci, aby mohl s novými silami opět plnit své povinnosti. Nám pak dopřej radovat se spolu s ním z jeho uzdravení a společně Tebe chválit. Prosíme o to na přímluvu Anny Bohuslavy Tomanové, o jejíž pozemské oslavení blahořečením usilujeme, skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Modlitba za farnost v Klášterci nad Orlicí

Všemohoucí věčný Bože, Ty k nám v každé době posíláš Ty, kteří nás svým příkladem vedou za Tebou; Ty jsi v uplynulém století daroval naší klášterecké farnosti pana faráře Františka Halíka, který nám byl příkladem pravé zbožnosti, projevující se živou vírou, silnou nadějí a nevýslovnou láskou k Svatostánku a posvátné liturgii, a také Andulku Tomanovou, Chudobku Ježíškovu, která nazývala Tvého Syna v Eucharistii Bílým Králem a obětovala svá mnohá utrpení za náš národ, naše kněze a mládež. Děkujeme Ti za tento jejich příklad, děkujeme Ti také za všechny zdejší známé i neznámé patrony a ochránce a na jejich společnou přímluvu Tě prosíme: Buď stále v naší farnosti přítomen a ochraňuj ji před nástrahami satana; dej, ať má vždy obětavého a svatého kněze, který jí bude dobrým pastýřem a povede ji za Tebou. Nám všem pak dej pravou jednotu, věrnost Trojjedinému Bohu, skutečnou lásku a úctu k eucharistickému Kristu a k jeho svaté Matce a Matce naší, Panně Marii, jakož i poslušnost a oddanost Svatému Otci. Zachovej nám v Klášterci dědictví otců – svatou víru a zbožnost. Věřícím dej vytrvalost, probuď vlažné a obrať nevěřící, abychom všichni jednou dosáhli života věčného ve Tvém království. O to Tě prosíme skrze Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.