Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky

Týden od 15. 1. do 21. 1. 2018

Dnes je 2. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

  • ve středu památka sv. Antonína, opata
  • ve čtvrtek památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
  • příští neděle je 3. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • V pátek v 9:00 v Kunvaldu a
                   v 18:00 v Klášterci
  • V sobotu v 16:00 v Českých Petrovicích  s nedělní platností
  • V neděli v 8:30 v Kunvaldu a
                      v 10:00 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut přede mší svatou.

Katecheze pro všechny bude v sobotu 20. 1. v 17 h na faře v Klášterci. Srdečně zveme.

Dnes je mimořádná sbírka na opravy oltářů v kostele v Klášterci. Moc vám děkuji za vaši obětavost a pochopení!

Na tento celý týden přeji vám všem hodně zdraví a Božího požehnání!

Slovo života: "Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli!"


Dosud obsazené intence v Klášterci na rok 2016 (leden až červen)

1. 1.      Slavnost Matky Boží, Panny Marie                                    Za farnost a obec Klášterec
3. 1.      Slavnost Zjevení Páně                                                 Za Vlastu a Františka Tomanovi
8. 1.      Pátek po Zjevení Páně                                                                             Na úmysl dárce
10. 1.    Svátek Křtu Páně                                          Za Annu Vágnerovou, manžela a ten rod
15. 1.    Pátek 1. týdne v mezidobí                                                                           Za dar zdraví
17. 1.    2. neděle v mezidobí                                                                                 Za živou rodinu
22. 1.   Pátek 2. týdne v mezidobí                                    Za živé a zemřelé z rodiny Jirčíkovy
24. 1.    3. neděle v mezidobí                                                            Za Václava Rouse a ten rod
29. 1.   Pátek 3. týdne v mezidobí                                    
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
31. 1.    4. neděle v mezidobí                   Za rodinu Tomanovu, Kalousovu a Milana Bednáře
5. 2.     Památka sv. Agáty     Za Františku Baierovou, manžela a živé i zemřelé z toho rodu
7. 2.      5. neděle v mezidobí                                                         Za rodinu Brůnovu a Foglovu
12. 2.   Pátek po Popeleční středě                                    
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
14. 2.    1. neděle postní                                                      
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
18. 2.   Pátek po 1. neděli postní                                       
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
20. 2.   2. neděle postní                                                           Za rodinu Lukešovu a Pěluchovu
26. 2.   Pátek po 2. neděli postní                                      
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
28. 2.    3. neděle postní                                                     
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
4. 3.      Pátek po 3. neděli postní                       Za Julku Mlynářovou, rodiče a duše v očistci
6. 3.      4. neděle postní                                Za živé a mrtvé z rodiny Kalousovy a Stachurów
12. 3.    Pátek po 4. neděli postní         Za Josefa Tomana, manželku a Františka Vágnera, manželku
14. 3.    5. neděle postní       Za Růženu a Jiřího Dolečkovi a za Františka a Josefa Kalousovi
18. 3.    Pátek po 5. neděli postní        Za Stanislava Bartoše, manželku, děti a duše v očistci
20. 3.    Květná neděle                                                          Za Josefa Janečka, rodiče a bratra
26. 3.    Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie Za Růženu a Karla Dolečkovi, syna Josefa,                  Jarmilu Dolečkovou, Annu a Jaroslava Matykovi, syna Oldřicha Kalouse a rodiče
27. 3.    Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                      Za rodiče Pachlovi a Hrdinovi
28. 3.    Pondělí velikonoční                                               
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
3. 4.      2. neděle velikonoční                                                  Za Boženu Páchovou a Dolečkovi
8. 4.      Pátek po 2. neděli velikonoční                                   Za Josefa Baiera, sestry a rodiče
10. 4.    3. neděle velikonoční                                                    Za rodiče Pachelovi a Kacálkovi
15. 4.    Pátek po 3. neděli velikonoční          Za Rudolfa a Annu Mitvalských a dceru Vlastu
17. 4.     4. neděle velikonoční                                          Za Růženu Kodytkovou a sourozence
22. 4.    Pátek po 4. neděli velikonoční                                       Za Annu Krejsovou a manžela
24. 4.    5. neděle velikonoční                                Za Ludmilu a Josefa Břízovi, dceru a rodiče
29. 4.   Pátek po 5. neděli velikonoční                            Za živou a zamřelou rodinu Veselých
1. 5.      5. neděle velikonoční                                     Za P. Františka Halíka a tetu Staříkovou
6. 5.      Pátek po 6. neděli velikonoční                                              Na poděkování Pánu Bohu
8. 5.      Slavnost Nanebevstoupení Páně                                           Za Věru a Josefa Páchovi
13. 5.    Památka Panny Marie Fatimské                                        Za Marii a Marcelu Foglovi
15. 5.    Slavnost Seslání Ducha svatého                                    Za Marii Dolečkovou z Jedliny
20. 5.    Pátek 7. týdne v mezidobí                    Za Marii Páchovou, manžela, dceru a ten rod
22. 5.    Slavnost Nejsvětější Trojice                               Za Eduarda Kacálka a Milana Hložka
27. 5.    Pátek 8. týdne v mezidobí                          Za Oldřicha Janečka, rodiče a sourozence
29. 5.    Slavnost Těla a Krve Páně                   Za živé i zemřelé z rodu Rousova, Kalousova,                                                                                                     Šlezingerova, Rýdlova a Svatých
3. 6.      Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova                      Za Jaroslava Tobeše, manželku                                                                                                           a ten celý rod a duše v očistci
5. 6.      10. neděle v mezidobí                                              Za rodinu Rousovu a syna Václava
10. 6.    Pátek 10. týdne v mezidobí                           Za rodiče a ten celý rod a duše v očistci
12. 6.    11. neděle v mezidobí                                       Za rodinu Mlynářovu, vnuka a ten rod
17. 6.    Pátek 11. týdne v mezidobí                                                             Za Marii Staříkovou


Dosud obsazené intence v Klášterci na rok 2015

1. 1.     Čtvrtek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie          Za Františka a Vlastu Tomanovi
4. 1.     Neděle – Slavnost Zjevení Páně                                     Za rodinu Veselých a Brůnovu
9. 1.     Pátek po Zjevení Páně               
Za Jaroslava Tobeše, celý ten rod a za duše v očistci
11. 1.   Neděle – Svátek Křtu Páně                           Za Annu Vágnerovou, manžela a ten rod
16. 1.   Pátek 1. týdne v mezidobí                                    
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
18. 1.   
2. neděle v mezidobí               Za představitele obce a obyvatele Klášterce nad Orlicí
23. 1.   Pátek 2. týdne v mezidobí                     Za Václava Rouse, živé i zemřelé z toho rodu
25. 1.   3. neděle v mezidobí                                              volno – úmysl lze dopsat v sakristii
30. 1.   Pátek 3. týdne v mezidobí                                    volno – úmysl lze dopsat v sakristii
3. 2.     4. neděle v mezidobí           Za rodiče a živé a zemřelé z toho rodu a za duše v očistci
4. 2.     Pátek –  Sv. Pavel Miki a druhové              Za Františku Baierovu, syna a dvě dcery
8. 2.     5. neděle v mezidobí                                              Za rodinu Páchovu, vnuka a ten rod
13. 2.   Pátek 5. týdne v mezidobí                                    volno – úmysl lze dopsat v sakristii
15. 2.   6. neděle v mezidobí                                                  a rodinu Lukošovou a Pěluchovou
20. 2.   Pátek po popeleční středě                                    volno – úmysl lze dopsat v sakristii
22. 2.   1. neděle postní                                                      volno – úmysl lze dopsat v sakristii
27. 2.   Pátek po 1. neděli postní            Za Josefa Tomana a Františka Vágnera, manželku a ten rod
1. 3.     2. neděle postní                                                     Za Anežku Vágnerovou a sourozence
8. 3.     3. neděle postní                                       
Za rodinu Mlynářovu, syna, vnuka a celý rod
13. 3.   Pátek po 3. neděli postní      
Za R. a J. Dolečkovi a zemřelé z rodu, F. a J. Kalousovi
15. 3.   4. neděle postní                                                                   
Za Eduarda Kacálka a rodiče
20. 3.   Pátek po 4. neděli postní               
Za Dolečkovi, Matykovi, Kalousovi a Procházkovi
22. 3.   5. neděle postní                                             
Za Antonína Dolečka a manželku - rodiče
27. 3.   Pátek po 5. neděli postní                                    
Za Stanislava Bartoše, manželku, děti
29. 3.   Květná neděle                                         
Za Josefa Baiera a živé i zemřelé z toho rodu
2. 4.     Zelený čtvrtek                                         
Za Julku Mlynářovou, rodiče a duše v očistci
4. 4.     Bílá sobota                                                               
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
5. 4.     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                  Za Jiřího Luxe a rodiče
6. 4.     Pondělí velikonoční                                                
volno – úmysl lze dopsat v sakristii
12. 4.   2. neděle velikonoční                                                     Za Annu a Rudolfa Mitvalských
17. 4.   Pátek po 2. neděli velikonoční                                                                
Za duše v očistci
19. 4.   3. neděle velikonoční                                                     
Za Josefa a Františka Pachelovi
24. 4.   Pátek po 3. neděli velikonoční                          
Za Marii Kodytkovou, manžela a syna
26. 4.   4. neděle velikonoční                                   
Za Boženu Páchovou a manžele Dolečkovi
1. 5.     Sv. Josefa, dělníka                     
Za živé a zemřelé z rodu Dolečkových a Kalousových
3. 5.     5. neděle velikonoční                                        
Za Jindřicha Vinše, manželku a ten rod
8. 5.     Panny Marie, prostřednice všech milostí                            
Na poděkování Pánu Bohu
10. 5.   6. neděle velikonoční                                                                    
Za Helenu Hrudíkovou
15. 5.   Pátek po 6. neděli velikonoční 
                             volno – úmysl lze dopsat v sakristii
17. 5.   Nanebevstoupení Páně                                                                  Za Danuši Kudrnovou
22. 5.   Pátek po 7. neděli velikonoční                            
Za Marii Páchovu, manžela a ten rod
24. 5.   Seslání Ducha svatého                                 
Za Oldřicha Janečka, rodiče a sourozence
15. 8.   Nanebevzetí Panny Marie                                                                          Za dobrodince
16. 8.   20. neděle v mezidobí                                     Na poděkování Pánu Bohu za dar života
23. 8.   21. neděle v mezidobí            Za Jiřího a Růženu Dolečkovi, Františka Kalouse a syna Josefa
30. 8.   22. neděle v mezidobí             Za dary Ducha Svatého a požehnání pro celou rodinu
4. 9.     Pátek 22. týdne v mezidobí          Za živé a zemřelé z rodu Stachurów a Piwowarów
6. 9.     23. neděle v mezidobí                                            Za Ludmilu a Josefa Břízovi a dceru
11. 9.   Pátek 23. týdne v mezidobí                                    Za Marii Páchovu, manžela a dceru
13. 9.   24. neděle v mezidobí                     Za Ludmilu Janečkovou a vnučku Jitku Břízovou
18. 9.   Pátek 24. týdne v mezidobí                       Za Josefa Kodytka, syna Františka a Marii
20. 9.   25. neděle v mezidobí                 Za Václava, Josefa a Marii Veselých a duše v očistci
25. 9.   Pátek 25. týdne v mezidobí                      Za Jaroslava Flekra, rodiče a duše v očistci
27. 9.   26. neděle v mezidobí                                                      Za Václava Rouse a za Foglovi
2. 10.   Památka sv. andělů strážných                   Za rodiče z obojí strany a za duše v očistci
4. 10.   27. neděle v mezidobí                                                  Za oboje rodiče a děti s rodinami
11. 10. 28. neděle v mezidobí                                                                     Za rodinu Kodytkovu
16. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí                      Za Jaroslava Flekra, rodiče a duše v očistci
18. 10. Slavnost výročí posvěcení kostela              Za všechny kdo pečovali a pečují o zdejší                                        chrám, za ministranty, varhaníky, kostelníky, zvoníky a dobrodince
23. 10. Pátek 29. týdne v mezidobí                                        Za rodinu Janečkovu a Rousovu
25. 10. 30. neděle v mezidobí                                             Za Josefa a Věru Páchovi z Pastvin
30. 10. Svátek výročí posvěcení katedrály v HK                 Za Františku Baierovu a ten rod
1. 11.    Slavnost všech svatých                                                                               Za dobrodince
6. 11.   Pátek 31. týdne v mezidobí                       Za Marii a Josefa Tomanovi a celou rodinu
8. 11.   32. neděle v mezidobí                                                    Za Františka a Josefa Kalousovi
13. 11. Památka sv. Anežky České                                                          Za P. Františka Halíka
15. 11.  33. neděle v mezidobí                                                     Za Marii Dolečkovou z Jedliny
20. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí                                                                    Za duše v očistci
22. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále                                     Za Stanislava a Ludmilu Langrovi
27. 11. Pátek 34. týdne v mezidobí                      Za Jaroslava Flekra, rodiče a duše v očistci
29. 11. 1. neděle adventní                                                        Za oboje rodiče a děti s rodinami
4. 12.   Pátek 1. týdne adventního                                  Za Františka Dolečka a duše v očistci
6. 12.   2. neděle adventní                                                                   Za rodiče a bratry Foglovi
11. 12.  Sv. Damasa I.                                             Za Jaroslava Flekra, rodiče a duše v očistci
13. 12.  3. neděle adventní                                                 Za rodinu Bílkovu, Hrdinovu a syna
18. 12.  Pátek před Štědrým dnem                                          Za rodinu Tomanovu a Luxovu
20. 12.  4. neděle adventní                                                              Za Josefa a Marii Tomanovi
24. 12. Slavnost Narození Páně - vigilie           Za Jitku Břízovou, babičku a dědu Janečkovi
25. 12. Slavnost Narození Páně                            Za Josefa a Ludmilu Břízovi, dceru a rodiče
26. 12. Svátek sv. Štěpána                                                    Za Jana a Marii Páchovi a ten rod
27. 12. Svátek Svaté Rodiny                                       Za manžela, rodiče Novákovi a Cimflovi