Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Ostatní kostely a kaple farnosti

Klášterec nad Orlicí – hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi

Původně byla vystavěna jako kostnice roku 1793. Oltář dala roku 1834 manželka kláštereckého sedláka a zároveň rychtáře Františka Kodytka č. 29 na své útraty opravit. Obraz na oltáři Angeli custodis daroval bývalý cooperátor v Jablonném P. V. Skalický. V roce 1884 byla kostnice přepažena a v její přední části byla zřízena kaple. Obraz na oltáři maloval Umlauf z Kyšperka.

Čihák – filiální kaple sv. Anny

Kaple pochází z roku 1849 a byla vystavěna v pozdně empírovém slohu. Je obdélníková s půlkruhově uzavřeným presbytářem, hranolovou věží a plochým stropem. Zařízení pochází z doby výstavby.Kaple sv. Dominika na VitanověPastviny-Vitanov – filiální kaple sv. Dominka

Soukromá kaple v horní části Pastvin s malou věžičkou a zvonem. Na zábradlí kůru se nachází nápis: "K poctě panenské Matky Ježíše Krista, Královny svatého růžence, nákladem Štěpána Štambaskýho, počestného panice a souseda Vitanovského, č. d. 88 a spolu též zbožnou snahou zdejších obyvatel vystavěná a zřízená jest kaple tato, léta Páně 1875." Pod ním na zadní zdi je pak napsáno: "Církevní svěcení zde vykonáno v roce milosti 8. srpna." Ve stejný den se tak zde slaví pouť i posvícení. Kapli byla udělena mešní licence, která se nachází ve farním archivu. Je z ní patrné zasvěcení kaple sv. Dominikovi. Bohoslužby jsou doprovázeny na harmonium.


Pastviny – filiální kaple sv. Josefa

Jde o civilní obřadní síň ze 60. let 20. století, kam se přesunuly bohoslužby z Vitanova v letech 1999–2005. Nyní se zde mše svaté slaví ob týden, střídavě s Vitanovem.Pastviny – filiální kaple Panny Marie Růžencové u přehrady

Kaple není v majetku církve a bohoslužby se zde nekonají. Uvnitř se nachází část malého novogotického oltáře, ale už bez soch.


Jedlina – filiální kaple sv. Jana a Pavla

Bližší informace zatím nejsou k dispozici


Kunvald – farní kostel sv. Jiří

Kostel byl postavený r. 1606 nebo 1616 opodál staršího kostela ze 14. století. Roku 1746 byl barokně přestavěn a r. 1775 obnoven. V roce 1831 byla přistavěna přední část lodi s věží, která byla zvýšena v letech 1900–1901. Jde o prostý, pozdně barokní jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím. Presbytář sklenut valeně s lunetami, loď plochostropá. 

Nástěnné malby L. Nejedlého z N. Bydžova z r. 1891. Zařízení kostela je pozdně rokokové z poslední čtvrti 18. století. Hlavní oltář rámový, s pozdně barokními sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha, snad od A. Cyriáka ze Žamberka, který je autorem i bočních oltářů. Obraz sv. Jiří z r. 1783 od vídeňského ak. malíře J. Greippela. Kazatelna byla rokoková z r. 1783, která byla v devadesátých letech během rekonstrukce a "modernizace" z kostela bohužel vyhozena. Křížová cesta od J. Greippela pochází z let 1779–80. Řezby od Purgra z Grödenu pocházejí z roku 1883.

Varhany – dvoumánuálový pneumatický kuželkový nástroj s Barkerovou pákou postavili bratři Paštikové v roce 1902 z Prahy.

I. Manuál (C–f3, 54 tónů)        II. Manuál (C–f3, 54 tónů)        Pedál (C–d1, 27 tónů)

Principál 8'                                  Kryt líbezný 8'                             Subbas 16'
Flauta dutá 8'                             Roh kamzíkový 8'                        Violon 16'
Kryt 8'                                         Aeoline 8'                                      Cello 8'
Gamba 8'                                    Flauta příčná 4'
Salicional 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Mixtura 2 2/3'

Spojky II/I, I/P, II/P

V roce 1992 byl nástroj pádem malíře do píšťaliště značně poškozen. Opravu prováděla firma Chorus Zdíkov, která se snažila nástroj přestavět na mechanickou trakturu. Po několika letech provozu jsou varhany opět nefunkční. Původní varhany (I/9) postavil Josef Sreussel v roce 1763, další v roce 1834 rokytnický varhanář (pravděpodobně J. Španěl). Z něj se dochovala jen prospektová část varhanní skříně v zábradlí kůru.Dolní Kunvald – filiální kaple Narození Panny Marie

Zděná kaple byla vystavěna v letech 1864 - 1865 na náklad několika obyvatel obce. Dne 8. 9. 1865 byl na kapli s velkou slávou zavěšen železný kříž a kaple byla zasvěcena Panně Marii. Současný zvon pochází z r. 1999 a byl pořízen z veřejné sbírky. Je vysoký 30 cm, široký 31 cm, váží 35 kg. Zvon je ozdoben reliéfem Panny Marie s nápisem „Ave Maria“.Zaječiny – filiální kaple Panny Marie Růžencové

Zděná kaple pochází z konce 19. století. Mariánský oltářní obraz je dílem malíře Umlaufa z Letohradu. Zvon byl ulitý v Hradci Králové Karlem Vilémem Paulem. Je na něm latinský nápis: „Svatá Maria, pros za nás“.
Kunačice – filiální kaple u Hladové Vody

Kaple stojí v lese pod osadou Kunačice u pramene zvaného Hladová voda. Od r. 1823 v těch místech stál sloupek se soškou Panny Marie. Zakladatelem byl chalupník Jan Hötzel z Kunvaldu, který nazval sošku „Očišťování Panny Marie“.
Kunačice – filiální kaplička u cesty z Kunvaldu

Malá výklenková kaplička u cesty z Kunvaldu do Kunačic; bez známého zasvěcení. Uvnitř jsou obrázky a soška Panny Marie Lurdské.

České Petrovice – filiální (bývalý farní) kostel sv. Petra a Pavla

Barokní kostel z let 1732–34. Jednolodní, obdélníkový s půlkruhově uzavřeným presbytářem, čtvercovou sakristií na jižní straně a hranolovou věží před západním průčelím. Stěny členěny segmentovými okny, presbytář klenut valeně s lunetami na pilastrech. Loď uzavřena zrcadlovým stropem s freskou Předání klíčů a Obrácení Šavlova, asi ze 3. čtvrtiny 18. století. Barokní oltáře pocházejí ze 30. až 40. let 18. století. Hlavní oltář má formu Kalvárie, kde na hoře z obláčků stojí kříž, pod ním andílci s odznaky umučení, pod křížem koule a pod ní mitra s klíči, po stranách pak berla a dvojitý kříž. Sochy svatých apoštolů Petra a Pavla se nacházejí na brankách po stranách oltáře. Původní historická mřížka byla bohužel necitlivě odstraněna v roce 1999. Na zdi jsou sochy Panny Marie a sv. Josefa. Levý boční oltář Nanebevzetí Panny Marie s drobnými sochami od stejného autora, který vytvořil hlavní oltář, a obrazem od J. Umlaufa z r. 1893. Pravý boční oltář sv. Anny je ze stejné doby, ale od jiného řezbáře. Ikonograficky je velmi zajímavý – na perdele řezba Dušiček v očistci, v nástavci řezba Apoteózy sv. Jana Nepomuckého a obraz od J. Umlaufa z r. 1893. Kazatelna je barokní ze 40. let 18. století.

Budova fary byla typickou stavbou vzniklou po josefínských reformách. Měla krásnou dvojitě lomennou střechu a za dob pana faráře Halíka prošla kompletní rekonstrukcí. Posledním farářem, který zde působil, byl kněz německé národnosti, P. Rudolf Kluge, který byl v roce 1946 odsunut do Německa. Dne 11. 2. 2012 fara bohužel zcela vyhořela a zůstaly jen základy – viz článek.

Varhany jsou dvoumanuálový mechanický zásuvkový nástroj, který postavil Jan Jiří Španěl v roce 1792. V roce 1845 přepracoval varhany Georg Španěl a doplnil spojku. V roce 1856 provedl vnuk stavitele Georg Španěl generální opravu. Naposled nástroj opravoval J. Hubený v roce 1984. Nyní varhany sice hrají, ale jsou celkově dost zanedbané a zasloužily by větší opravu. Současná dispozice je tato:I. mauál (C–c3, 45 tónů)            II. manuál (C–c3, 45 tónů)            Pedál (C–a, 18 tónů)

Principál 8'                                    Copula 8'                                           Subbas 16'
Gamba 8'                                       Principál 4'                                       Oktavbas 8'
Quintaton 8'                                  Copula 4'                                          Principalbas 8'
Salicional 8'                                    Nassata 3'                                        Cornettbas 2x
Flétna dubois 4'                            Oktava 2'
Oktava 4'                                       Kvinta šumivá 2x
Superoktava 2'
Mixtura 2x                                    Manuálová spojka

České Petrovice – filiální kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu

O úmyslu a založení této kaple vypovídá pamětní destička v kapli, nápis na obrazovém sloupku i na samotném obrazu a obecní a farská kronika. Údaje jsou následující:

Anton Bayer, místní obchodník z čp. 23 a člen hudební kapely onemocněl cestou z Brna těžkou nemocí nosu. V době nemoci viděl ve snu výjev slavného Zmrtvýchvstání. Po tomto snu si předsevzal postavit na Adamu sloupek s obrazem s tímto výjevem. Své předsevzetí splnil v roce 1801?. Na pamětní destičce stojí slova: "Jeho víra se naplnila a on se uzdravil!" Zpočátku stál obraz volně na sloupku. Obraz byl navštěvován věřícími zdejší obce. Proto toto místo obestavěl v r. 1821 se svolením majitele pozemku Josefa Schrollera dřevěnou kaplí. Tím byl obraz také chráněn před nepřízní počasí.

Na obraze je napsáno: Věnováno v r. 1821 Antonem Baierem z Českých Petrovic. V roce 1847 byla Antonem Baierem postavena kaple kamenná. Anton Baier zemřel v r. 1856 ve věku 76 let. V roce 1860 nechali obnovit oltář i obraz Josef Baier, Emanuel Baier - děti zakladatele a vnučka Anna Baier. 

Malý dárek synovce zakladatele byla tabulka umístěná 3. července 1860: "Můj Bože buď k nám stále milostiv a milosrdný a zachovej našemu dílu přízeň, Ámen". 

Další oprava byla na žádost hospodáře Josefa Schrollera provedena v roce 1886. Byl opraven oltář a křížová cesta (Johann Hermann). Další oprava byla provedena v r. 1912. Náklady byly hrazeny z obecního fondu a z darů šlechetných dobrodinců. 

Z vděčnosti a úcty ke Spasiteli nechala kapli opravit v r. 1927 Anna Lux a nechala původní obraz Zmrtvýchvstání nově namalovat. Na sloupku pod obrazem je k přečtení: "Původní obrazový sloupek ke slávě Zmrtvýchvstání postaven v roce 1821 Antonem Baierem České Petrovice." 

Kapli se také říkalo "Nosní kaple" podle zakladatele, který trpěl nepříjemnou nemocí nosu. Ke kapli bylo podle zvyku zakladatele pořádáno každý rok na Velikonoční pondělí a na svátek Nanebevzetí Panny Marie procesí. Na velikonoční pondělí vítala shůry od kaple přicházející procesí veselá hudba.