Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Pravidelné aktivity

Jak již bylo uvedeno, farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností, kde se téměř všichni farníci navzájem znají. Proto i většina aktivit probíhá spíše spontánně podle momentální potřeby. Charakteristické je také, že probíhají napříč generacemi od dětí až po jejich prarodiče. Centrem zájmu života farnosti je mše svatá, kostel a různá setkání za účelem společné modlitby. Další skupinou aktivit jsou ty, které nějakým způsobem přispívají ke kráse bohoslužeb. Poslední skupinu pak tvoří aktivity společenské, jejichž úkolem je stmelování našeho farního společenství.

Duchovní aktivity

Kromě všeobecné snahy o co nejkrásnější slavení mše svaté (vnitřním prožíváním každého účastníka i vnějším leskem) probíhá v rodinách modlitební řetěz za farnost, v květnu denně májová pobožnost, v pátek a neděli před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Na první pátky a první neděle v měsíci je mše svatá zakončena litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětnou modlitbou a Svátostným požehnáním. Před každou mší svatou probíhá modlitba posvátného růžence. Ten se modlíme ještě každé pondělí a čtvrtek večer na Vitanově. V postní době je po každé mši svaté křížová cesta. Na Velký pátek drží farníci celonoční stráž u Božího hrobu až do začátku vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Když je třeba vyprosit nějakou milost v nebi, scházíme se k hodinovým novénám před svatostánkem nebo u hrobu Aničky Tomanové. Každý první pátek probíhá celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy i celého světa. Při ní se na službách střídají rodiny z farnosti, první hodina je vyhrazena dětem. V sobotu se scházíme na faře v Klášterci ke katechismu pro všechny. Společně poznáváme učení církve a naší katolickou víru. Podle potřeby pořádáme farní poutě.

Aktivity spojené s kostelem

Do této skupiny bychom zařadili aktivity zaměřené na přípravu bohoslužeb – zkoušky chrámového sboru a orchestru, setkávání ministrantů, služby zvoníků, postní rekolekce, služby farníků při úklidu kostela, květinová výzdoba, nácvik koled dětmi na tradiční vánoční vystoupení v penzionu pro seniory v Pastvinách a u jesliček, brigádnická výpomoc farníků v kostelech i na faře, či společné pečení koláčů farníky na pouť, posvícení nebo setkání přátel Aničky Tomanové. Každoročně probíhá také hudební setkání u hrobu P. Františka Chaloupky, zakladatele zdejší hudební tradice. O prázdninách vyjíždí děti i dospělí z naší farnosti na týdenní farní hudebně duchovní tábor.

Aktivity společenské

Kromě pravidelného setkání farníků po nedělní bohoslužbě na faře u kávy, probíhá každoročně tradiční farní cyklovýlet ve spolupráci s farníky z Kunvaldu. Společně se též snažíme zvelebovat naše kostely a fary.