Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Celonoční adorace v Klášterci

Celonoční adoraceOd roku 2016 se v Klášterci scházíme každý první pátek v měsíci k celonočním adoracím před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní.

Tyto adorace jsme zahájili s ohledem na napjatou situaci ve světě, islámské hrozby a možné ohrožení míru v naší zemi, s nímž si ani politici nevědí rady. Jeví se jako velmi naléhavé modlit se a vyprošovat mír pro naši zemi, prosit za obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme, naší obce. Ta chvilka "ztraceného" času ve společnosti Pána Ježíše v Eucharistii není nic ve srovnání s tím, co bychom ztratili v případě islamizace Evropy nebo války.

Základem našich modliteb je Příručka Duchovních setkání u mariánských sloupů ČR za pokoj a bezpečí v zemi a obnovu mariánského sloupu v Praze, kterou uspořádal P. ThDr. Jiří Koníček a vydala Matice cyrilometodějská pod záštitou pražského arcibiskupa a českého primase a metropolity Dominika kardinála Duky v roce 2015. Modlitbami z této příručky adorace zahajujeme společně s panem farářem bezprostředně po páteční mši svaté. Následují litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a požehnání. První hodina je speciálně určená rodinám s malými dětmi, které se v této době modlí nahlas; v dalších hodinách už je adorace tichá, kdy se v kostele střídají jednotlivé rodiny i jednotlivci podle rozpisu, který vede před každou adorací Jana Kalousová a který je k dispozici v předsíňce kostela. Přijít může kdykoliv každý, i když není zapsán. Adorace končí v sobotu v 6:45 hodin ráno svátostným požehnáním a následnou mší svatou v 7 hodin.

Tyto adorace se jeví jako mimořádně potřebné a již nyní vnímáme, jaké požehnání naší farnosti přinášejí. Opravdu tedy všechny naléhavě zveme k modlitbám za záchranu a posvěcení Klášterce, naší diecéze, národa, Evropy i celého světa!

Spirituál Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, P. Filip Ant. M. Stajner, napsal členům Sdružení k současné situaci tato slova:

Drazí bratři a sestry v Kristu a Marii, přátelé Aničky. Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše buď s vámi!

Přijměte, prosím, pár slov k současným radostem i bolestem.

Podle zpráv z masmédií se zdá, že situace je velmi neutěšená a že jsme zcela bezmocní vůči mocipánům v utajení, kteří podněcují i finančně likvidaci zbytků křesťanství na našem kontinentu pomocí uměle rozpoutané a živené uprchlické krize mohamedánů, jejichž falešné náboženství je ve své podstatě násilnické, džihádistické, nenávistné. Turecký prezident Erdulan sám prohlásil: „Neexistuje umírněný a radikální islám. Islám je prostě islám.“ Bůh mohamedánů (a také novozákonního, tedy i současného, judaismu) je falešný bůh, podstatně odlišný od pravého Boha křesťanů, přestože některé Boží vlastnosti vyznáváme shodně. Islám (i judaismus) popírají, dokonce v rozporu se Starým zákonem, Boží Trojjedinost, což je zjevená Boží podstata. Starý zákon ji sice ještě plně neodhaluje, ale naznačuje.

Také je velmi ohrožen světový mír, dá-li se současný většinový klid zbraní mírem vůbec nazvat. Přes to všechno, jak vyzývá ct. služebník Boží Pius XII., katolík nesmí tváří v tvář záplavě zla zůstat se založenýma rukama a třesoucími se koleny. Máme na své straně všemohoucího Boha, pro něhož ďábel ani jeho sekty nepředstavují konkurenci. Bůh svěřil vítězství nad satanem přesvaté Panně a Jejímu potomstvu, to je nám velikou útěchou.

Před rozhodující námořní bitvou u Lepanta v roce 1571 vyhlásil papež sv. Pius V. modlitbu sv. růžence a křesťanské loďstvo zvítězilo proti několikanásobné přesile mohamedánů. Dnes už nelze Evropu nazývat křesťanskou, už se nenajde tolik modlitebníků. Můžeme však ten nedostatek částečně vynahradit velkou důvěrou a horlivotí a alespoň zmírnit hrozící Boží tresty. Jde o nás samotné! Buďme prozíraví.

K modlitebnímu úsilí vám ze srdce žehná

P. Filip M. A. Stajner