Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Kontakty – církev v ČR

Logo České biskupské konferenceKrálovéhradecká diecéze se nachází v České církevní provincii, v jejímž čele stojí metropolita, kterým je obvykle pražský arcibiskup. V čele místní církve v bývalých zemích Koruny České stojí primas, jímž je rovněž arcibiskup pražský. V obou případech jde nyní spíše o čestné funkce. V současné době se všechny české a moravské diecéze sdružují v rámci České biskupské konference.

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám (kán. 447 CIC).

Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Sídlem je Praha.

Samým právem k ní patří všichni diecézní biskupové obojího obřadu a jim naroveň postavení, biskupové-nástupci a biskupové pomocní a ostatní titulární biskupové, kteří na celém území nebo mimo území pro celý národ vykonávají zvláštní úkoly na základě pověření Apoštolským stolcem nebo biskupskou konferencí.

Ke shora uvedené konferenci patří: Stálá rada, Generální sekretariát, Ekonomická rada a též komise, ustavené biskupskou konferencí k dosažení určitého cíle (kán. 451 CIC). Ke specifickým úkolům, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, byli jmenováni biskupové-delegáti s tím, že si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit radu. K zajištění každodenního chodu jednotlivých orgánů slouží sekretariát.

Česká biskupská konference podléhá všem platným normám CIC, zvláště pak kán. 447-459 CIC.

Adresa

Česká biskupská konference
Thákurova 3
160 00  Praha 6

Tel.: +420 220 181 436
Mobil: +420 734 798 844
e-mail: sekretariat@cirkev.cz

IČ: 00540838

Předseda: Mons. Jan Graubner
Místoředseda: Mons. Jan Vokál
Sekretář: P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR.